Sisältö

Yleiset ehdot

Omaeläinklinikan eläinlääkintäpalveluja koskevat yleiset ehdot 6/2022

Soveltamisala ja palvelun kuvaus

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, joilla Omaeläinklinikka Oy ja sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö ja/tai niiden toimipisteissä toimivat itsenäiset ammatinharjoittajat tuottavat ja järjestävät eläinlääkintäpalveluita kuluttajille, yrityksille, kunnille tai muille asiakkaille. Eläinlääkintäpalvelut kattavat muun muassa eläinlääkärin vastaanotot, konsultaatiot, laboratoriotutkimukset, diagnostisen kuvantamisen tutkimukset, osastohoidon, hammashoidon, fysioterapiapalvelut sekä edellä mainittuihin palveluihin liittyvät tukipalvelut, ajanvarauksen ja laskutuksen (”Palvelut”).

Näitä yleisiä ehtoja ei sovelleta ravinnon, lääkkeiden tai tavaran myyntiin taikka hoitovälineiden lainaukseen.

Nämä ehdot eivät rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvia oikeuksia, joista osapuolet eivät voi sopia toisin.

Määritelmät

”Asiakas” tarkoittaa Potilaan Klinikalle tuovaa tahoa riippumatta siitä, onko Potilas hänen omistuksessaan tai hallinnassaan.
”Klinikka” tarkoittaa Omaeläinklinikka Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön ylläpitämää eläinklinikkaa, eläinsairaalaa tai muuta toimipistettä.
”Palveluntarjoaja” tarkoittaa tapauskohtaisesti Omaeläinklinikka Oy:tä, sen kanssa samaan konserniin kuuluvaa yhtiötä ja/tai sen toimipisteessä toimivaa itsenäistä ammatinharjoittajaa, joilla kummallakin on oma vastuuvakuutuksensa.
”Palvelut” tarkoittaa Palveluntarjoajan tarjoamia eläinlääkintäpalveluita.
”Potilas” tarkoittaa hoidon kohteena olevaa eläintä.

Sopimusosapuolet ja sopimuksen syntyminen

Näiden yleisten ehtojen mukaisissa Palveluissa sopimusosapuolina ovat Omaeläinklinikka Oy tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö ja Asiakas. Poikkeuksen voi muodostaa sellainen palvelu, jonka yksityinen ammatinharjoittaja laskuttaa suoraan Asiakkaalta.

Palvelun toteuttavat Omaeläinklinikka Oy:öön tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön työsuhteessa olevat työntekijät ja itsenäiset ammatinharjoittajat erikseen tai yhdessä.

Ellei kirjallisesti toisin sovita, sopimus syntyy, kun Palveluntarjoaja ja Asiakas sopivat ajanvarauksesta tai Potilas otetaan hoidettavaksi Klinikalle eläinlääkärin päätöksellä. Asiakas voi tehdä ajanvarauksen Klinikalla, puhelimitse tai Palveluntarjoajan verkkosivuilla.

Peruutus ja viivästys

Ajanvaraus tulee peruuttaa tai siirtää puhelimitse klinikan aukioloaikojen puitteissa, kuitenkin viimeistään 24 tuntia ennen varattua aikaa. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta, muutoksesta tai peruuttamattomasta ajasta veloitamme 39 € eläinlääkärin ja 79 € erikoistoimenpiteiden ajanvarauksista (anestesiatoimenpiteet, leikkaukset, hammastoimenpiteet, röntgentutkimukset, ultraäänitutkimukset, mri- ja ct-tutkimukset).

Jos asiakas tai/ja potilas saapuu myöhässä, palveluntarjoaja ei ole velvollinen ylittämään sovittua aikataulua eikä aloittamaan sovittua toimenpidettä, jos sitä ei voida suorittaa sovitussa aikataulussa. Palveluntarjoaja pyrkii ottamaan asiakkaan tai/ja potilaan vastaan sovittuna aikana. Palvelun luonteesta johtuen sovittua aikaa ei voida taata. Jos palveluntarjoaja on myöhässä yli 30 minuuttia, asiakkaalla on oikeus perua aika veloituksetta ilmoittamalla siitä palvelun tarjoajalle.

Hinnat

Palveluihin sovelletaan Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevia hinnastoja. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden hinnastojen muutoksiin.
Asiakas vastaa kaikista Potilaan hoitoon liittyvistä kustannuksista. Palveluihin sisältyvien hoitotoimenpiteiden, tutkimusten ja muiden palveluiden hinnan lisäksi Asiakkaalta veloitetaan Palveluntarjoajan voimassa olevan hinnaston mukainen klinikkamaksu ja mahdolliset muut kulut.

Palveluiden luonteesta johtuen kaikkia tarpeellisia tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä ei voida etukäteen arvioida, vaan annetut hinta‐arviot ovat vain suuntaa antavia. Hinta‐arviot annetaan kuitenkin aina pyydettäessä ja ne ovat voimassa kaksi viikkoa annetusta ajankohdasta. Asiakkaan Palveluntarjoajalle mahdollisesti ilmoittama hoitokustannusten enimmäismäärä ei voi rajoittaa sellaisten toimenpiteiden suorittamista, jotka ovat eläinsuojelullisesti, eläintautimääräysten, viranomaismääräysten tai asiakkaan edun mukaisesti suoritettava. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan asiakkaalle hoitokustannusten muodostumisesta hoidon edetessä.

Maksuehto

Ellei erikseen kirjallisesti toisin sovita, Asiakas maksaa Palvelun kertamaksuna Palveluntarjoajan hyväksymillä maksukorteilla tai käteisellä hoitokäynnin yhteydessä Klinikalla noudatettavan käytännön mukaisesti. Omaeläinklinikka Oy tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö perii palkkion sekä omasta puolestaan että itsenäisen ammatinharjoittajan lukuun.

Asiakkaan tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle ennen ajanvarausta ja Palvelun aloittamista, jos Asiakas on maksukyvytön tai ei voi muusta syystä maksaa Palvelua näiden yleisten ehtojen mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu, jos ilmenee seikkoja, joiden nojalla on syytä epäillä, että Asiakas jättää maksun maksamatta.

Mikäli Palveluntarjoaja ja Asiakas ovat sopineet laskutettavista Palveluista, Potilaan noutavalta henkilöltä pyydetään maksusitoumus ennen Potilaan luovuttamista. Palveluntarjoajalla on oikeus olla luovuttamatta Potilasta, jos hoitoa ei makseta hoitokäynnin yhteydessä tai Potilaan noutava henkilö kieltäytyy antamasta maksusitoumusta.

Maksun viivästyessä Asiakas on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron sekä muistutus‐ ja perintäkulut. Palveluntarjoaja siirtää kaikki maksamattomat erääntyneet laskut perintätoimiston hoidettavaksi.

Palveluntarjoajasta riippumaton ulkopuolinen rahoituspalvelun tarjoaja voi tarjota Asiakkaalle osamaksurahoitusta erillisen rahoitussopimuksen perusteella. Osamaksurahoituksessa noudatetaan rahoituspalvelun tarjoajan ja Asiakkaan välistä rahoitussopimusta sekä siihen liittyviä maksu‐ ja muita ehtoja. Palveluntarjoaja ei ole rahoitussopimuksen osapuoli eikä vastaa siihen sisältyvien velvollisuuksien täyttämisestä.

Asiakas- ja potilastiedot sekä vaitiolovelvollisuus

Asiakas‐ ja potilastietojen keräämisen, säilyttämisen, luovutuksen ja muun käsittelyn sekä vaitiolovelvollisuuden osalta noudatetaan niitä koskevaa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lisätietoja asiakas- ja potilastietojen käsittelystä on luettavissa Omaeläinklinikka Oy:n rekisteriselosteesta, joka löytyy Omaeläinklinikka Oy:n verkkosivuilta.

Palvelun ominaisuudet ja laatu

Palvelun laatu ja hoitovirheet määritellään eläinlääkintään soveltuvassa lainsäädännössä. Palvelujen luonteen vuoksi tiettyä hoidollista lopputulosta taikka sairaudesta tai vammasta paranemista ei voida taata. Palveluntarjoajan verkkosivuilla, tieteellisissä julkaisuissa ja muussa viestinnässä esitetty tieto on vain viitteellistä ja pätee vain kyseisessä tapauksessa vallinneisiin seikkoihin.

Palautteiden ja vaatimusten käsittely

Palveluita koskevat erimielisyydet käsitellään ensisijaisesti viivytyksettä asiakkaan ja palvelun antaneen eläinlääkärin tai muun hoitohenkilökuntaan kuuluvan henkilön välillä. Jos asia ei näin selviä, vaatimus voidaan toimittaa myös Palveluntarjoajan ilmoittamalle käsittelijälle (esimerkiksi aluepäällikölle). Vaatimukset on tehtävä Palveluntarjoajalle ilman aiheetonta viivytystä 2 viikon kuluessa Palvelun toimittamisesta. Palvelusta voidaan tehdä myös lausuntopyyntö sitä koskevien säädösten mukaisesti Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnalle, jolloin lausuntopyynnön kustannuksista vastaa asiakas.

Vahingonkorvaus

Palveluntarjoaja vastaa Palvelua tuotettaessa aiheutuneesta vahingosta. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu Palvelusta maksettuun hintaan. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa välillistä vahingoista, kolmannen osapuolen kustannuksista eikä ylivoimaisesta esteestä aiheutuvista viivästyksistä tai vahingoista. Ylivoimaiseksi esteeksi voidaan katsoa lakko tai muu työtaistelutoimenpide, tulipalo, sairaalabakteeri keskeytymisen tai muun viivästymisen syynä, vastaanottavan ammattihenkilön sairastuminen, keskeytys sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä taikka tietojärjestelmien toiminnassa, julkisoikeudellinen toimenpide tai muu sellainen syy, jota Palveluntarjoaja ei voi kohtuudella poistaa.

Varaa aika

Huomaathan, että kaikki aikamme eivät ole varattavissa nettiajanvarauksessa. Jos et löydä tarvitsemaasi palvelua, ole hyvä ja ota yhteyttä klinikkaan.