Sisältö

Tietosuojaseloste

Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan hyviä tietosuojakäytäntöjä. Noudatamme toiminnassamme EU:n tietosuoja-asetusta, voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeistuksia eläinten terveystietojen käsittelystä.

Kiinnitämme erityistä huomiota eläinten hoidon yhteydessä käytettävien henkilötietojen huolelliseen ja tietoturvalliseen käsittelyyn. Henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla työtehtävät tätä edellyttävät.

Rekisterinpitäjä

Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy

Y-tunnus: 2494136-6

Osoite: Tammiston kauppatie 29, 01510 Vantaa

Yhteystiedot tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä

Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy
Sähköposti: gdprrequests@evidensia.fi
Asiakaspalvelu: 020 1750 680

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy (jäljempänä Omaeläinklinikka) käsittelee henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen kuten Asiakkaan lemmikkien hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiviestintään liittyen. Tämän lisäksi henkilötietoja käytetään hallinnointiin, raportointiin/analysointiin ja palveluiden kehittämiseen ja muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin. Omaeläinklinikka voi hyödyntää käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja sijaintiperusteisten palvelun osien tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi. Mobiilipalvelun käyttäjä voi peruuttaa sijaintitietojen hyödyntämisen päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.

Asiakasviestintää ja asiakkaalle tarjottavia palveluita voidaan segmentoida ja rekisteröityjä asiakkaita voidaan profiloida esimerkiksi asiakkaan ostohistoriatietoihin tai kiinnostustietoihin perustuen. Tiedot voivat olla asiakkaan ilmoittamia, tai niitä voidaan kerätä verkkopalvelun käyttämisen perusteella.

Asiakaspalvelun puhelut nauhoitetaan osto- ja palvelutapahtumien todentamiseksi ja Omaeläinklinikka voi käyttää niitä myös asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen. Etäeläinlääkäri-palvelun chat-keskustelu tallennetaan potilastietojärjestelmään, mutta mahdollista videokeskustelua asiakkaan ja eläinlääkärin välillä ei tallenneta.

Evästeet: käytämme Omaeläinklinikan verkkosivuilla sellaisia evästeitä, jotka parantavat käyttökokemusta tai seuraavat verkkosivuston liikennettä. Voit poistaa evästeet käytöstä tai asettaa selaimen asetuksista evästeille hälytyksen. Käytössämme on Google Analytics -analyysipalvelu, joka hyödyntää evästeitä. Voit estää Googlen tietojen keräämisen ja tietojen käytön (evästeet ja IP-osoitteet) asentamalla selaimen liitännäisohjelman (katso: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl =en) tai käyttämällä muuta mainosten- ja seurannanestotyökaluja. Käytämme Google Analyticsia myös analysoidaksemme AdWords-palvelun tietoja. Voit estää tämän tietojen käsittelyn Googlen yksityisyysasetuksien kautta: https://myaccount.google.com/

Käsittelyn oikeusperuste

Omaeläinklinikan oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja perustuu pääsääntöisesti Omaeläinklinikan sekä Asiakkaan väliseen sopimukseen, kuten ostotapahtumaan. Henkilötietojen käsitteleminen perustuu myös asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suostumuksen perusteella.

Käsiteltävät henkilötiedot

Omaeläinklinikka voi käsitellä kaikista Asiakkaista seuraavia perustietoja

 • asiakasnumero
 • etu- ja sukunimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • henkilötunnus, kun laki niin sallii (esim. laskulle myynti)
 • asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinointisuostumukset ja –kiellot


Asiakkaista voidaan käsitellä lisäksi seuraavia tietoja:

 • lemmikkieläimiä koskevat perustiedot (mm. laji, rotu, nimi, syntymäaika)
 • lemmikkieläimiä koskeva käynti- ja hoitohistoria
 • asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto
 • tieto siitä, onko rekisteröity kasvattaja
 • Asiakkaaseen kohdistetut asiakasviestintä- tai suoramarkkinointitoimenpiteet sekä tiedot siitä, miten rekisteröity on niitä hyödyntänyt
 • asiakasviestintään liittyvät tiedot, mukaan lukien palautteet, reklamaatiot ja puhelut asiakaspalvelun kanssa
 • maksamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • tiedot koskien Asiakkaan luomaa sisältöä tai muuta toimintaa verkkopalveluissa, kuten omien tietojen päivittäminen tai arvostelut.
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saatavat Omaeläinklinikan verkkopalvelujen käyttämistä koskevat tiedot ja tekniset tiedot

Mistä henkilötiedot on saatu

Omaeläinklinikka kerää henkilötiedot pääasiassa Asiakkaalta itseltään asiakkuuden alkaessa tai sen jälkeen. Evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla sähköisissä palveluissa voidaan muodostaa kirjautuneista käyttäjistä selainyleisöjä, joista ei kuitenkaan voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää. Lisäksi Omaeläinklinikka voi kerätä ja päivittää henkilötietoja ulkopuolisista rekistereistä, kuten väestötietojärjestelmästä ja muista yleisesti käytetyistä osoiterekistereistä.

Henkilötietojen käsittely kolmansien osapuolien toimesta

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Omaeläinklinikka ei tee säännönmukaisia tietojen luovutuksia muille yrityksille yhteistyökumppaneita lukuun ottamatta (esim. vakuutustapahtuman yhteydessä asiakkaan vakuutusyhtiö tai rahoitusta/laskutusta hoitava yritys). Yhteistyökumppaneiden kanssa on huolehdittu tietoturvastasi lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kolmansilla osapuolilla on oikeus käsitellä henkilötietoja ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä laajuudessa.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi (10 vuotta). Henkilötiedot poistetaan, joko automaattisesti tai rutiininomaisesti, ellei säilytykselle ole Rekisterinpitäjää velvoittavaa lakiin perustuvaa syytä.

Henkilötietojen käsittelyn turvallisuus

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena järjestelmässä, joka on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Myös palvelinympäristö on suojattu vastaavin toimin ja palvelimen ja käyttäjän koneen välinen tietoliikenne kulkee salattuna. Henkilötiedot on talletettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan niillä tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Asiakkaan oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Asiakkaalla on lisäksi oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Voit pyytää omia asiakastietojasi Omaeläinklinikalla käydessäsi tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen gdprrequests@evidensia.fi. Henkilökohtaiset asiakastiedot ovat noudettavissa pyynnössä osoitetusta Omaeläinklinikasta 30 vuorokauden sisällä pyynnöstä. Noutamisen yhteydessä todennetaan henkilöllisyys.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Omaeläinklinikka oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Asiakkaalla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Siltä osin kuin käsittely perustuu Asiakkaan antamaan suostumukseen, Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus.

Oikeus tietojen poistamiseen

Asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin ottaen huomioon lain asettamat vaatimukset.

Oikeuksien käyttäminen

Oikeuksien käyttöä koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti, ja sen tulee olla allekirjoitettu. Vaihtoehtoisesti pyynnön voi tehdä henkilökohtaisesti missä tahansa Omaeläinklinikan toimipisteessä. Pyynnön yhteydessä on esitettävä henkilötodistus. Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröidyltä lisätietoja henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

Jos Asiakkaan pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia ja kohtuuttomia (esim. edellisestä pyynnöstä saada pääsy tietoihin on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi), rekisterinpitäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus pyynnön toteuttamisesta.

Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli Omaeläinklinikka muuttaa tätä tietosuojaselostetta, muutokset tulevat näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, Omaeläinklinikka informoi näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla verkkosivuilleen asiasta ilmoituksen.

Tietosuojaseloste on päivitetty 21.10.2022 klo 13:18.

Varaa aika

Kaikki aikamme eivät ole varattavissa nettiajanvarauksessa.

Soita meille, jos et löydä etsimääsi käyntisyytä tai jos käynnille on useita syitä. Näin saamme varattua lemmikillesi sopivan ajan.